CHƯƠNG TRÌNH THƯỞNG BỔ SUNG CHO VATO CAR TỪ NGÀY 25.11.2019