QUY TRÌNH XỬ LÝ TỈ LỆ HỦY/ TRÔI CHUYẾN

QUY TRÌNH XỬ LÝ TỶ LỆ HỦY/TRÔI CHUYẾN

Bước 1: Phòng kỹ thuật trích xuất danh sách lái xe vi phạm tỷ lệ hủy/trôi chuyến.

 • Theo định kỳ 7 ngày/lần, phòng kỹ thuật sẽ gửi file qua bộ phận xử lý khiếu nại tiếp nhận và giải quyết.

 

Bước 2: Xem xét các số liệu về số sao tỷ lệ hủy chuyến/ trôi chuyến lái xe theo quy định.

 • Bộ phận xử lý khiếu nại xét tỷ lệ theo quy định để sàng lọc danh sách được cung cấp bởi hệ thống.
 • Bộ phận xử lý khiếu nại lập danh sách trình gửi Ban Giám Đốc và Phòng ban liên quan để theo dõi việc xử lý vi phạm.
 • Tiến hành xử lý theo quy trình và Bộ QTUX.

 

 Bước 3: Kiểm tra và xử lý thông tin

 • Sàn lọc danh sách theo từng mức độ vi phạm.
 • Xếp loại mức độ vi phạm của tài khoản và xử lý theo QTUX đã ban hành.
 • Các bước thực hiện :
  • Gửi thông báo nhắc nhở/thông báo tài khoản trước 24 tiếng khi khóa tài khoản
  • Tiến hành tạm khóa tài khoản theo quy định
  • Tiếp tục theo dõi các trường hợp bị nhắc nhở trong đợt xét tỷ lệ tiếp theo.

 

  Bước 4: Xem xét giải quyết khiếu nại.

 • Bộ phận xử lý khiếu nại tiếp nhận thông tin khiếu nại khi khóa tài khoản của lái xe vi phạm về tỷ lệ hủy chuyến
 • Hướng dẫn và theo dõi lái xe để khắc phục vi phạm.
 • Mở tài khoản lại cho lái xe theo quy định.

 

 Bước 5: Báo cáo tình hình theo định kỳ

 • Theo dõi danh sách theo định kỳ và báo cáo tiến độ của việc xử lý vi phạm cho BGĐ và các bộ phận liên quan (nếu có).
 • Quy định Thời hạn xử lý:
  • Lấy danh sách từ bộ phận kỹ thuật: 01 ngày
  • Trình ký đề xuất cho BGD : 01 ngày.
  • Tiến hành xử lý thông báo báo/nhắc nhở : 01 ngày.

 

Bước 6: Kết thúc quy trình

 • Tổng hợp, lưu trữ và gửi báo cáo định kỳ cho BGĐ.

 

LƯU ĐỒ QUY TRÌNH THỰC HIỆN XỬ LÝ